Devlet Desteği

DEVLET DESTEĞİ


2023 Yılı Hedef Ülkeler Listesi
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz politikaları açısından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 2023 Yılı Hedef Ülkeler Listesi:

1-ABD 18-Gana 35-Mısır
2-Almanya 19-Güney Afrika Cumhuriyeti 36-Mozambik
3-Angola 20-Güney Kore 37-Nijerya
4-Arjantin 21-Hindistan 38-Özbekistan
5-Avustralya 22-Irak 39-Pakistan
6-Azerbaycan 23-İsrail 40-Paraguay
7-Birleşik Arap Emirlikleri 24-İtalya 41-Peru
8-Birleşik Krallık 25-Japonya 42-Romanya
9-Brezilya 26-Kanada 43-Rusya Federasyonu
10-Çin 27-Katar 44-Senegal
11-Ekvador 28-Kenya 45-Sudan
12-Endonezya 29-Kolombiya 46-Suudi Arabistan
13-Etiyopya 30-Kongo Demokratik Cumhuriyeti 47-Şili
14-Fas 31-Kuveyt 48-Tanzanya
15-Fildişi Sahili 32-Libya 49-Tayland
16-Filipinler 33-Malezya 50-Venezuela
17-Fransa 34-Meksika 51-Vietnam


YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Karar’da geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, urun teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,
c) CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans ticari faiz oranları): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranım,
ç) Çok kanallı zincir mağazalar: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarını,
d) Eximbank: Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ.'yi,
e) İhracat konsorsiyumu: Bakanlıkça ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki işbirliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,
f) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile ihracat konsorsiyumlarını,
g) Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi: Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki projeyi,
ğ) Marka destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek kapsamına alınan markaları TURQUALITY® destek programına hazırlayan destek programını,
h) Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarım,
ı) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, İnternet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarı, i) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşu tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinde katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu, j) Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,
k) Sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,
l) Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerirıi ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,
m) Sektöre! ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya aynı değer zincirinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,
n) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,
o) Tasarımcı: Tasarım ile ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,
ö) Tasarımcı şirketi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
p) Tasarım ofisi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,
r) Tasarım ve ürün geliştirme projesi: Şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeyi,
s) TURQUALITY® destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan destek programım,
ş) Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projesi: Şirketlerin, kümelenme anlayışı ile müştereken ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olınaları amacıyla, işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirli ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,
t) Üretici/imalatçı kuruluşu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (federasyon, birlik, dernek) ve ihracatçı birliklerini,
u) Yararlanıcı: Şirketler/işbirliği kuruluşları/üretici imalatçı kuruluşları/yurt dışı ve yurt içi fuar organizatörlerini,
ü) Yurt dışı fuar bireysel katılım: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektöre! nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara doğrudan katılımları,
v) Yurt dışı milli katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,
y) Yurt dışı sektöre! Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca sektöre! Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
z) Yurt dışı Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
aa) Yurt dışı yabancı firma katılımlı sektöre! fuar: Yurt dışı fuar organizatörlerince düzenlenen ve yurt dışı fuar katılımcılarının yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektöre! nitelikli yurt dışı fuarları,
bb) Yurt dışı fuar organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk ihraç ürünleri fuarı, sektöre! Türk ihraç ürünleri fuarı, yabancı fırına katılımlı sektöre! fuar ve milli katılım organizasyonunu,
cc) Yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketlerin dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları, uluslararası rekabet ve ihracat potansiyellerini artırmaları amacı ile işbirliği kuruluşu önderliğinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri,
çç) Yurt dışı prestijli fuar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen fuarları,
dd) Yurt dışı fuar organizatörü: Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket veya kuruluşları,
ee) Yurt dışı fuar desteğe esas tutarı: Yurt dışı fuarlar kapsamında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yurt dışı fuar katılımcısına metrekare bazında ödenecek bedeli,
ff) Yurt dışı fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektöre! nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı kuruluşunu,
gg) Yurt içi fuar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen yurt içi fuar organizatörleri tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları,
ğğ) Yurt içi fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamında Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) desteklenen yurt içi fuarlara katılım sağlayan ihracatçı birliğine üye şirketleri,
hh) Yurt içi fuar organizatörü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri, ifade eder.

Yurt dışı fuar desteği
MADDE 7– (1) Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara malısus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.(2) Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL'yi; sektöre! nitelikli olınası halinde 250.000 TL'yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL'yi geçemez.

(3) Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70'ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75'ini geçemez.

(4) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75'i olarak belirlenir.

(5) Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 1 O defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(6) Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.

(7) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2.000.000 TL'ye kadar en fazla %75 oranında, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1.000.000 TL'ye kadar en fazla %50 oranında desteklenir.
Yurt içi fuar desteği
MADDE 8– (1) Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2'sinde;

a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
b) Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10'un üzerinde olması, olması,
c) Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10'un üzerinde
d) Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
e) Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultıısunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(2) Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4'ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(3) İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.

(4) Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında, 80.000 TL'ye kadar desteklenir.

(5) Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL'ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL'ye kadar desteklenir.

(6) Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(7) Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği
MADDE 9– (1) Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL'ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL'ye kadar çıkarılabilir.

(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(3) Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(4) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50'sini aşamaz.

(5) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilir.

(6) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami % 50'si esas alınır.

Birim kira desteği
MADDE 11– (1) Şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir.

(2) Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

(3) Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

(4) 1O uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmazlar.

Tanıtım desteği
MADDE 12– (1) Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye'de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

(3) Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(4) Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği
MADDE 13– Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

(2) Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60'ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL'ye kadar olan kısmı desteklenir.

(3) Bu Karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programlan dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Marka ve TURQUALITY® desteği
MADDE 17– (1) Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.

(2) TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri %50 oranında desteklenir.

(3) TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir.

(4) TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönemi için desteklenir.

(5) Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanır.

(6) TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

(7) Program kapsamına girdikten soma çoğunluk hisselerinin (%50'den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.

(8) 32 nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan fırmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilirler.

(9) Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.

UR-GE projesi desteği
MADDE 19 – (1) İşbirliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri %75 oranında ve proje bazında 6.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(2) UR-GE projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin %75'i desteklenir.

(3) UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2.500.000 TL'ye, azami 10 adet alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1.500.000 TL'ye kadar % 75 oranında desteklenir.

(4) UR-GE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800.000 TL'ye kadar %75 oranında desteklenir.

(5) UR-GE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(6) UR-GE projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilir.

(7) Bu Karar kapsamında bir şirket en fazla 3 UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

Sanal fuara katılım desteği
MADDE 22 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 750.000 TL'ye kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği
MADDE 23 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği
MADDE 24 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektöre! ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

(2) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektöre! alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL'ye kadar desteklenir.

Sanal ticaret heyeti desteği
MADDE 25 – (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

TURQUALITY® tanıtım projesi desteği
MADDE 27 – (1) İhracatçı birliklerinin iştigal salıasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az bir en fazla dört yıl süresince yıllık 4.000.000 TL'ye kadar %75 oranında desteklenir.

(2) Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılır.

Destek programlan ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi
MADDE 28 – (1) Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

(2) Proje esaslı desteklerde, projelerin değerlendirilmesi için ve şirket satın alma desteğinde ileri teknolojiye salıip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketleri değerlendirmek için kurulacak komisyona teknik boyut ile iştirak edecek sektöre! teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderlerin tamamı, değerlendirilen proje başına 1.500 TL'ye kadar desteklenir.

Hedef ülkeler
MADDE 29 – (1) Bu Kararda belirtilen destek oranları Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar artırılabilir.

(2) Bu Kararda belirtilen destek oranları, desteklenen giderlerin hedef ülkelere yönelik Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde olması durumunda birinci fıkrada belirtilen puana beş puan ilave edilerek uygulanabilir.

(3) Bu Karar kapsamında ödenecek destek miktarı, her halükarda desteğe konu giderlerin %75'ini aşamaz.

Üst limitlerin güncellenmesi
MADDE 30 – (1) Bu Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+ Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Uygulama
MADDE 31 – (1) Destek başvuru süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar genelgeler ile belirlenir.

(2) Desteklenecek giderler ve faaliyetlerin uygulamaya yönelik detay tanımları ve alt kırılımları, bu Kararda belirtilen üst limitler dahilinde destek unsurları bazında limitlerin kademelendirilmesi ve kısıtlandırılması, destekten yararlanacak yararlanıcıların niteliklerinin belirlenmesi, kademelendirilmesi ile performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar genelgelerle düzenlenir.

Müeyyide
MADDE 32 – (1) Bu Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı 6 ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde işbu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, yararlanıcılar 1 yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde işbu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(4) İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcıların bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır.

(5) Aynı harcama kalemi için, yararlanıcıların bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Yararlanıcılar söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında 1 O yıl süresince hizmet alamaz.

İzleme ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Bakanlık, yararlanıcıların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Yararlanıcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda yararlanıcının ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki
MADDE 34 – (1) Bu Karar kapsamında genelgeleri ve yürürlük tarihlerini belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanınılamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, bu Karar hükümleri çerçevesinde desteklenecek yararlanıcıları ilgili strateji/hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, yararlanıcıların performansım değerlendirmeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini oran, tutar, süre ve sektör itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırlan aşmamak kaydıyla kademelendirmeye ve farklılaştırmaya, yararlanıcıları destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkarmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkanları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 35 – (1) Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan; a) l 6/3/201 l tarihli ve 2011/2 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ,
b) 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,
c) 26/8/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine !lişkin Karar,
ç) 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,
d) 31/3/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar,
e) 7/8/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine !lişkin Karar,
f) 1/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ,
g) 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,
ğ) 8/11/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Türk Eximbank'ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar, yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 26/5/2020 tarihli ve 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 29/1/2021 tarihli ve 3463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mal İlıracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut destek başvuruları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamında gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvuruları desteklendikleri süreler mahsup edilmek suretiyle bu Karar çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında 35 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehe olan hükümlerinden de yararlandırılır.

(3) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2008/2 sayılı Tebliğin Gemi ve Yat Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yararlandıkları destek süresi bu Karar kapsamında sağlanacak destek süresinden mahsup edilmez.

(4) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin sonuçlandırılmamış başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde yapılmış olması gerekir.

(5) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki e-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteğine ilişkin olarak, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu gerçekleştirilmemiş ve/veya sonuçlandırılmamış hak ediş hesaplamalarında, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen üyelik bedeli ödeme tarihi esas alınarak, yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında şirketlerin rapor satın almasına yönelik bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen başvuruların sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Bu Kararın yurt dışı fuar desteklerine ilişkin 7 nci maddesi, yurt içi fuar desteklerine ilişkin 8 inci maddesi, sanal fuar katılım desteklerine ilişkin 22 nci maddesi, sanal fuar organizasyon desteklerine ilişkin 23 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Destek kapsamına alınmış markalar
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında destek kapsamına alınmış markalar bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde başvurmaları halinde 2564 sayılı Karar kapsamında ilgili öncelikli pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle bu Kararın l 8 inci maddesi kapsamında desteklerden yararlandırılır.

(2) 17 nci maddenin yedinci fıkrası, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TURQUALITY®/Marka destek programı kapsamındaki markalar/şirketler için uygulanır.

(3) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınmış bulunan Türkiye' de yerleşik şirketlerce satın alınmış olan yabancı markalar mevcut hedef pazarlarındaki süre bitinceye kadar desteklenmeye devam edilir, bu şirketlerin yeni hedef pazar başvurulan değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 7 nci, 8 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) başlayacak fuarlara uygulanır. Bu tarihten önce başlayacak fuarlara bu Karardan önce yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 2017 /4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımcılarına sağlanan destekler bu Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen azami faydalanma sayısının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

(3) 2014/4 sayılı Karar kapsamında yurt içi fuar organizatörlerine sağlanan destekler bu Kararın 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen azami faydalanma sayısının belirlenmesinde değerlendirmeye alınır.

Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür.YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

Amaç ve Kapsam
MADDE 1– (1) Bu Genelgenin amacı 17/08/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan fuar desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,
b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
ç) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı ifade eder.

Desteğe Esas Tutarın Belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonları için desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizatörünün DYS üzerinden başvurusuna istinaden ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sunulan maliyet bilgilerine yönelik piyasa araştırmaları yapılabileceği gibi diğer kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.

(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler de dikkate alınarak belirlenir.

(3) Yer kirası, stant kurulum, nakliye ve/veya ulaşım giderlerinin bedelsiz karşılanması halinde, desteğe esas tutar bu nitelikteki yurt dışı fuar katılımcıları için karşılanmayan maliyetler dikkate alınarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesi
MADDE 5 – (1) Katılımcı tarafından Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin, fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir. 1 aylık sürenin hesaplanmasında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin DYS üzerinden gönderilme tarihi esas alınır.

(2) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebini değerlendirmeye alabilir.

Bireysel katılımı desteklenen fuarların nitelikleri
MADDE 6 – (1) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenebilmesi için;

a) Konusu itibarıyla sektörel nitelikli, b) Uluslararası nitelikli, c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebilir. ç) Kurumsal bir internet sitesinin mevcut olması veya ana organizatörünün kurumsal internet sitesi üzerinden fuarın bilgilerine ulaşılabilir olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Niteliği ve kapsamı itibarıyla listeye eklenmesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) fayda görülen fuarlar için birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

Başvuru usul ve süresi
MADDE 7 – (1) Katılımcıların yurt dışı fuar iştiraklerinin ve yurt dışı fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerinin desteklenebilmesi için katılımcıların/yurt dışı fuar organizatörlerinin fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde DYS üzerinden EK-1’de belirtilen belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) DYS üzerinden başvurusunu birinci fıkrada belirtilen sürede iletmeyen katılımcının/yurt dışı fuar organizatörünün başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz.

(3) 3 aylık sürenin hesaplanmasında başvurunun tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

Başvuru inceleme mercii
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında yapılacak yurt dışı fuar destek başvuruları ilgili İBGS tarafından DYS üzerinden sonuçlandırılır.

(2) Yurt dışı fuar organizasyonları kapsamındaki başvurularda inceleme mercii Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(3) Bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvurular katılımcının üyesi olduğu İBGS tarafından sonuçlandırılır.

(4) Katılımcının İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye destek başvurusunda bulunulur.

(5) DYS üzerinden gerçekleştirilen bir başvurunun farklı bir İBGS’ye ulaşması halinde destek başvurusu, başvurunun ulaştığı İBGS tarafından sonuçlandırılır.

(6) İBGS’ler tarafından gerçekleştirilen destek başvuruları, başvuru sahibi İBGS dışındaki herhangi bir İBGS tarafından sonuçlandırılır.

Gözlemci raporu
MADDE 9 - (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvuru dosyaları, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilen gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden/katılımcıdan metrekare tespitine ilişkin sözleşme/fatura vb. ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(2) Gözlemci, katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-4A) ve İkili İş Görüşmeleri Faaliyet Raporunu (EK-4B) hazırlar. Söz konusu tutanak ve rapor fuar gözlemcisi ile birlikte organizatör yetkilisi ve fuarı ziyaret etmesi halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(3) Gözlemci tarafından düzenlenen katılımcı listesi tutanağına katılımcı adına stantta görevli yetkilisi imza atarak temsil ettiği katılımcıya ait tüm bilgilerin doğruluğunu peşinen beyan ve kabul eder. Destek başvurusu kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda bu tutanakta yer alan bilgiler esas alınır.

Değerlendirme formu
MADDE 10 - (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup teslim etmemesi durumunda, yurt dışı fuar katılımı destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Yurt dışı fuar organizatör tanıtım desteği
MADDE 11 - (1) Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörlerinin yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,

a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,
ç) Videowall ve multivizyon gösterileri,
d) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler, e) Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,
f) İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç),
g) Yurt dışı fuar organizasyonu toplam alanının %10’unu geçmemek üzere, yalnızca yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının ürünlerinin toplu olarak sergileneceği trend alanı
harcamaları Kararın 7 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde %50 oranında destek kapsamındadır.

(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde yer alan faaliyetlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden ön onay alınması gerekir.

Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında tanıtım faaliyetleri
MADDE 12 - (1) Karar’ın 7 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü kapsamında organizatör tanıtım faaliyetleri %75 oranında desteklenecek fuarlar Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenir. Fuarın başlangıç tarihinden en geç 2 ay önce organizatörün fuara ilişkin tanıtım projesini DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletmesi gerekir. 2 aylık sürenin hesaplanmasında DYS üzerinden gönderilme tarihi dikkate alınır. Tanıtım projesini fuarın başlangıç tarihinden en geç 2 ay önce iletmeyen organizatörlerin tanıtım faaliyetleri trend alanı hariç olmak üzere bu Genelge’nin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

(2) Bir fuarın bu madde hükümleri çerçevesinde desteklenebilmesi için;

a) Yurt dışı fuar organizasyonunda Türk katılımcı sayısının asgari 20,
b) Yurt dışı fuar organizasyonunda alanın asgari 250 metrekare,
c) Milli katılım organizasyonlarında fuara katılan toplam firma sayısının asgari 300,
ç) Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda toplam firma sayısının asgari 120
olması gerekir.

(3) Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilecek tanıtım projesi başvurusunda, proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, işletme ve organizasyonla ilgili kalemlere dair tahmini maliyet bilgileri yer alır. Başvuruda organizatör tarafından gerçekleştirilecek tanıtım ve ikili iş görüşmesi faaliyetleri kapsamında aşağıda zikredilen etkinliklerin en az 6 tanesinin yerine getirilmesi gerekir:

a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,
ç) Videowall ve multivizyon gösterileri,
d) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,
e) Fuarın düzenlendiği sektöre yönelik influencer çalışması
f) Tadım ve Türk kültürüne yönelik etkinlikler,
g) Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,
ğ) İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç).
Birden fazla etkinliğin yer aldığı bentlerde zikredilen faaliyetlerden herhangi birinin tanıtım faaliyeti projesinde yer alması yeterlidir.

(4) Üçüncü fıkrada zikredilen kalemler dışında kalan tanıtım etkinlikleri, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülerek destek kapsamına alınabilir. Bu tür etkinlikler, asgari etkinlik sayısının hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından niteliği, kapsamı ve Bakanlığın yurt dışı fuarcılık ve ihracat politikaları itibarıyla listeye eklenmesinde fayda görülen fuarlarda ikinci fıkrada yer alan şartlar aranmayabilir. Bu fıkra kapsamında listeye eklenen fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri Bakanlıkça desteklenebilir.

(6) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin tasarım, mimari, içerik ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklere yönelik ön çalışmalar, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) görevlendirilecek ilgili İBGS koordinasyonunda gerçekleştirilir. İBGS niteliğini haiz yurt dışı fuar organizatörlerince düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında bu fıkra kapsamındaki işlemler organizatör İBGS tarafından yapılır.

(7) Bu madde kapsamında değerlendirilen fuarın gerçekleşmesinin ardından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) organizatör ve gözlemci tarafından sunulan raporda bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen şartları fuarın taşımadığının anlaşılması ve/veya bu maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendinde zikredilen faaliyetin gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde, organizatör tanıtım faaliyetleri trend alanı hariç olmak üzere bu Genelge’nin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Yurt dışı fuar organizasyonlarında stant tasarımı ve ikili iş görüşmesi faaliyetleri
MADDE 13 - (1) Yurt dışı fuar organizatörlerinin düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarında kurulacak stant/trend alanı tasarımlarına ilişkin olarak izin başvurusu sırasında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınması gerekir.

(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) stant/trend alanı tasarımlarını Türkiye ve Türk malı itibarının güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde inceler. (3) Yurt dışı fuar organizatörü, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen stantları/trend alanlarını birebir uygulamakla yükümlüdür. Bu fıkraya aykırı şekilde stant/trend alanı kuran yurt dışı fuar organizatörleri ilgili fuarda organizatör tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.

(4) Yurt dışı fuar organizatörü destekleri kapsamında ikili iş görüşmeleri için tahsis edilen alan, fuar süresi boyunca tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde yurt dışı fuar organizatörü tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.

Prestijli fuarlar
MADDE 14 - (1) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, DYS üzerinden yapılacak destek ödeme başvurusunda veya eksiklik tamamlama esnasında prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.

Hedef ülke
MADDE 15 - (1) Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilir.

Üretici/imalatçı kuruluşlarının fuar katılımları
MADDE 16 - (1) Fuar katılımı gerçekleştiren üretici/imalatçı kuruluşu tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin marka/firma bilgilerine yer verilmeksizin genel tanıtımı yapılır.

Hedef sektör iştigalinin tayini
MADDE 17 - (1) Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal edip etmediği EK-1 uyarınca DYS üzerinden ibraz edilen kapasite raporu/faaliyet belgesi ile Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodlarına göre ilgili İBGS tarafından tespit edilir.

(2) Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcıların destekten faydalandırılabilmeleri için EK-1’de belirtilen nitelikleri taşıyan ve Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodları kapsamında üretim gerçekleştirdiğini gösterir kapasite raporu/faaliyet belgesini DYS üzerinden ibraz etmeleri gerekir.

Mikro ve küçük işletmeler
MADDE 18 - (1) 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde özellikleri belirlenen şirket niteliğini haiz bağımsız işletmeler Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde desteklenir. Mikro ve küçük işletmelerin belirlenmesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usuller uygulanır.

Pazarlamacı katılımcılar
MADDE 19 - (1) Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcılar yurt dışı fuar organizasyonlarına veya bireysel katılımın desteklendiği fuarlara akdettikleri pazarlama sözleşmesi çerçevesinde katılım sağlarlar.

(2) Pazarlamacı katılımcının desteklenebilmesi için sözleşme ilişkisi kurulan üreticinin şirket niteliğini haiz olması gerekir.

Başvuruların incelenmesi ve eksiklik bildirimi
MADDE 40 – Bu Genelge’nin hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya incelemeci İBGS tarafından iletilmesi talep edilen her türlü bilgi ve belge için organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıya yapılacak bildirimler ilgili İBGS tarafından DYS üzerinden gerçekleştirilir

(2) İlgili İBGS tarafından bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilerek eksikliklerin DYS üzerinden tamamlanması organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıdan istenir.

(3) İncelemeci İBGS tarafından DYS üzerinden talep edilen her türlü bilgi ve belgenin bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından DYS üzerinden iletilmesi gerekir.

(4) İncelemeci İBGS tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri DYS üzerinden bildirim tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde DYS üzerinden iletmeyen organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) 2 aylık sürenin hesaplanmasında eksikliklerin tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)/İBGS başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu madde hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Ödeme esasları
MADDE 41 – (1) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemelerinin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Bu şekilde yapılmayan ödemeler, destek müracaatı kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmesi ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılması şartıyla, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı, kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirerek ödeyebilir.

(3) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(4) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket tarafından harcama yapma yetkisi verildiği ticari sicil kayıtlarında belirtilen şahıslar kabul edilir.

(5) Katılımcılar, yurt içi/yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaat süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.

(6) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(7) Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir.

(8) Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

(9) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanlarda TL, döviz cinsinden olanlarda ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınır. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.

(10) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur tablolarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(11) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

(12) Organizatör/işbirliği kuruluşu/yurt içi fuar katılımcısı tarafından yurt içi/yurt dışı fuar organizasyonlarına, sanal fuar katılımlarına ve organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde Katma Değer Vergisinin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.
Fuara birden fazla stant ile katılım
MADDE 43 – (1) Yurt dışı/yurt içi fuar katılımcısının bir fuara birden fazla stant ile katılımı halinde yalnızca seçeceği stant Karar kapsamında desteklenir.

Mahsup
MADDE 44 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Destek ödemesi yapılacak organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.
b) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir

Fuarlarda Türkiye ve Türk malı itibarının korunması
MADDE 45 – (1) Yurt dışı veya yurt içi fuar katılımcısının veya organizatörünün/işbirliği kuruluşunun Türk malı itibarına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının Türkiye’nin itibarını zedelediğinin, fuara ilişkin basılı veya çevrimiçi kaynaklarda yabancı şirket/kuruluş olarak gösterildiğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin tespiti halinde katılımcı/organizatör/işbirliği kuruluşu destekten faydalandırılmaz.

(2) Sanal fuar katılımcılarının birinci fıkraya aykırı biçimde hareket ettiğinin tespiti halinde işbu katılımcılar sonraki sanal fuar katılımları veya organizasyonlarında yer alamaz.

(3) Özel markalı üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına katılımları, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımları ile sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını DYS üzerinden tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler.

Aynı fuara katılım
MADDE 46 – (1) Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen 10 sayısının hesaplanmasında bir takvim yılında birden fazla versiyonu düzenlenen fuarların her bir versiyonu farklı fuar olarak değerlendirilir.

(2) Fuarların bölünmesi; isimlerinin, düzenlendikleri yerlerin veya kapsamlarının değiştirilmesi hallerinde dahi fuar aynı fuar kabul edilir ve bu nitelikteki fuarlara katılımları Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen 10 sayısının hesaplanmasında dikkate alınır.

Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 47 – (1) Bu Genelge kapsamında DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Kanunun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından saklanmaları zorunludur.

Takvim yılı bazında fuar destek başvurusu
MADDE 48 – (1) İşlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvuruları; Kararın 7 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları ile Kararın 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen azami fuar katılımı kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 5’ten daha fazla yurt dışı fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 5 yurt dışı fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt dışı fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(3) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 10’dan daha fazla yurt dışı fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 10 yurt dışı fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt dışı fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(4) Kararın 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 3’ten daha fazla yurt içi fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 3 yurt içi fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sınırı aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt içi fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkralarında zikredilen durumların gerçekleşmesi halinde, yeni başvurunun gerçekleştirilebilmesini teminen katılımcıya 1 aylık süre verilir.

Yetki
MADDE 49 – (1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, bu Genelgeye ek ihdas etmeye ve bu Genelgenin mevcut eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 50 – (1) 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge”, 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge” ile 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”nin sanal fuar desteklerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisnaya tabi dönemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 ve 2021 takvim yılında gerçekleşen yurt içi fuarlara ilişkin istatistikler Kararın 8 inci maddesi çerçevesinde destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların belirlenmesi aşamasında dikkate alınmaz.

(2) 2020 ve 2021 takvim yılında gerçekleşen yurt içi fuarların istatistiklerinin incelenmesi neticesinde yurt içi fuar lehine ortaya çıkan sonuçlar Kararın 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

EK-1 YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ İÇİN DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER *


1-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında ve Gözlemci Görevlendirilen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler


a. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan kapasite raporu veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (Üretici/imalatçı kuruluşlarında aranmaz.)
b. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12/09/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi
c. Katılımcının pazarlamacı olması durumunda 6102 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi
ç. Katılımcının özel markalı üretim (private label) veya fason üretim gerçekleştirmesi halinde bu durumu tevsik edici belge/belgeler
2- Gözlemci Görevlendirilmeyen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler


a. Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belge (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi vb.)
b. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibarıyla geçerli olan kapasite raporu veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (Üretici/imalatçı kuruluşlarında aranmaz.)
c. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (5174 sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi
ç. Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; 6102 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi
d. Katılımcının özel markalı üretim (private label) veya fason üretim gerçekleştirmesi halinde bu durumu tevsik edici belge/belgeler
3-Organizatör Tanıtım Desteği Başvurusunda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler


a. Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde DYS’ye yüklenmesi yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)
b. İkili iş görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak bahse konu hizmet kapsamında az 3 teklif alındığını tevsik eden belge/belgeler ve alınan hizmetin detaylarını gösteren ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri
c. Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri

* Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz.
NOT 1: Şirketi temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan istenir.
NOT 2: Sunulacak e-faturaların Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen formatta olması gerekir. Aksi takdirde ibraz edilen faturalar değerlendirmeye alınmaz.